Informacja Sklepu "ACTIO CARITATIS" Caritas Archidiecezji Przemyskiej skierowana do konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Działając jako Sklep „Actio Caritatis” Caritas Archidiecezji Przemyskiej, z siedzibą przy: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, który sprzedaje lub dostarcza produkty, zawierając z konsumentami/przedsiębiorcami na prawach konsumentów umowy na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorcy, realizujemy niniejszym obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 9–11 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

Informujemy, że przysługuje Panu(i) prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł(weszła) Pan(i) w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Pana(nią), weszła w posiadanie rzeczy.

Informujemy ponadto, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z prawa odstąpienia od umowy mogą skorzystać nie tylko konsumenci, rozumiani jako osoby fizyczne, dokonujące czynności prawnych (np. kupna produktu) niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, ale również osoby fizyczne, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeśli zawierana umowa nie ma dla tych przedsiębiorców charakteru zawodowego (nazywani również: „przedsiębiorcami na prawach konsumenta”). Interpretacji, czy w danym przypadku przedsiębiorca jest objęty ochroną konsumencką w postaci prawa odstąpienia od umowy dokonuje się w oparciu o przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ujawniony w rejestrze CEiDG.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację o chęci odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli przed upływem 14 dni. Jednocześnie lub w terminie 14 dni, należy odesłać otrzymane produkty, na następujący adres: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.

Odstąpienie od umowy

W celu skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, musi Pan(i) poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (np. e-mailem), zawierając w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy m.in.: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz wolę odstąpienia od umowy.

W tym celu, może Pan(i) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego pisma. Formularz ma na celu ułatwić Panu(i) skorzystanie z Pana(i) prawa, a więc skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Może Pan(i) bowiem sformułować swoją wolę odstąpienia od umowy własnymi słowami, bez obowiązku skorzystania z formularza.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panu(i) wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pana(ią) sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pana(i) decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana(ią) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził(a) Pan(i) wolę, aby zwrot nastąpił w inny sposób. W każdym przypadku, nie poniesie Pan(i) żadnych opłat, w związku z odstąpieniem od umowy.

Informujemy, że zwrot płatności zostaje wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Odbiór rzeczy i koszty wysyłki

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym poinformował(a) nas Pan(i) o odstąpieniu od zawartej z nami umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan(i) rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będzie Pan(i) zobowiązany(a) ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 19,99 zł.

Wyjaśniamy również, że może Pan(i) zostać pociągnięty(a) do odpowiedzialności jedynie w razie zmniejszenia się wartości rzeczy, wynikającego z korzystania z niej, w sposób inny, niż było to konieczne, ze względu na charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej umowy przez konsumenta oraz przedsiębiorcy – osoby fizycznej na prawach konsumenta

Miasto: ___________, dnia: __________ r.


Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: „Actio Caritatis” Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Adres: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

Z wyrazami szacunku,

__________________
(własnoręczny podpis
Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)